Algemene verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod door Dorien Bellaar illustration tot verkoop van een (reproductie van een) kunstwerk, ongeacht of deze overeenkomst langs elektronische weg (via de websites www.dorienbellaar.nl of anderszins tot stand is gekomen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.   In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis. De begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven:
a. DB: de eenmanszaak Dorien Bellaar illustration;

b. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

c. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

d. Dag: kalenderdag;

e. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of DB in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

f. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

g. Koper: de persoon die, al dan niet als Consument met DB een overeenkomst, al dan niet op afstand, tot koop van een Kunstwerk aangaat of wenst aan te gaan;

h. Kunstwerk: een (reproductie van een) kunstwerk van een bij DB aangesloten kunstenaar, inclusief de combinatie van dergelijke (reproducties van) kunstwerken;

i. Modelformulier voor herroeping: het in bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europees modelformulier voor herroeping;

j. Overeenkomst op afstand: de Overeenkomst tussen DB en Koper die tot stand komt door gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2.   Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn ook bij DB in te zien (onder meer via dorienbellaar.nl) en worden op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden langs elektronische weg. Bij verkoop die niet op afstand plaats heeft, wordt de Koper op de hoogte gebracht van deze Algemene Voorwaarden.

3.   Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod tot verkoop van een (reproductie van) een Kunstwerk met DB en op elke totstandgekomen overeenkomst tot koop van een Kunstwerk tussen DB en Koper. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de voorwaarden voor de uitleen van een kunstwerk.

Artikel 2 – DB

Dorien Bellaar illustration is gevestigd te Amsterdam. Adres: Nova Zemblastraat 499A, 1013RJ Amsterdam.

E-mail: hello@dorienbellaar.nl

Website: www.dorienbellaar.nl

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Kunstwerken. De beschrijving is zo veel als mogelijk gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Afbeeldingen op website of in andere communicatiemiddelen geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Echter, kunst is veelzijdig en multi-interpretabel. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DB niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van deze bepaling, tot stand nadat de Koper het aanbod van DB heeft aanvaard en heeft voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden waaronder de betaling van de overeengekomen prijs.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DB onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DB is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DB passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt DB voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal DB daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. DB kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien DB op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is DB gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. DB zal bij het Kunstwerk aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van DB waar de Koper met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Kunstwerk en voor zover van toepassing de kosten van aflevering, alsmede de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
  5. indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De Consument kan de Overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een Kunstwerk gedurende een Bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument of een vooraf door hem aangewezen en aan DB bekendgemaakte derde het Kunstwerk heeft ontvangen, of in geval de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Kunstwerken heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Kunstwerk heeft ontvangen.
 3. Indien DB de Consument niet de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig lid 2 vastgestelde Bedenktijd. Indien DB de bedoelde informatie alsnog binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd verstrekt, loopt de Bedenktijd af 14 dagen na de dag waarop de Consument de informatie heeft ontvangen.
 4. In geval geen sprake is van een Overeenkomst op afstand, heeft de Consument geen Herroepingsrecht als omschreven in artikel 6.1.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Kunstwerk en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is daarbij dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
 2. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Kunstwerk die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als DB hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht en de kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan DB.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het Kunstwerk terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) DB. Dit hoeft niet als DB heeft aangeboden het Kunstwerk zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Kunstwerk terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het Kunstwerk terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door DB verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Kunstwerk, tenzij DB heeft aangegeven aangeeft de kosten zelf te dragen.
 6. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen AO bij herroeping

 1. DB stuurt de Consument na ontvangst van de melding van de herroeping bedoeld in artikel 8  lid 1 een ontvangstbevestiging.
 2. DB vergoedt alle betalingen van de Consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. DB mag wachten met terugbetalen tot zij het Kunstwerk retour heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. DB gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, komen de bijkomende kosten voor de duurdere methode voor rekening van de Consument.

Artikel 10 – Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. DB kan het Herroepingsrecht van de Koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van deze bepaling. De uitsluiting van het Herroepingsrecht zal duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, worden vermeld.
 2. Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor Kunstwerken:
  1. die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; en/of
  2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Kunstwerken niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan DB Kunstwerken waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar DB geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst en op de door DB aangegeven wijze. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DB te melden.
 3. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door DB is gewezen op de te late betaling en DB de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de DB gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. DB kan ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. DB zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Kunstwerken.
 2. De levering van het Kunstwerk vindt plaats nadat de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan DB kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal DB geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. In een geval als bedoeld in het derde lid van deze bepaling heeft de Consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding zal DB het bedrag dat de Consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Kunstwerken berust bij DB tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan DB bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien DB door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is DB gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde en de te leveren Kunstwerken gaat pas op de Koper over, nadat deze aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van DB heeft voldaan.

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is DB gerechtigd de Kunstwerken op kosten van de Koper te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden, indien de Koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen.
 2. De Koper is niet gerechtigd de nog niet betaalde Kunstwerken te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Kunstwerken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van DB te bewaren.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van DB, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van DB opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door DB of een door DB gelieerde instelling/onderneming.
 2. DB stelt zich tot doel de verkoop, uitleen en promotie in de breedste zin van de bij DB aangesloten en door DB vertegenwoordigde kunstenaars en hun werk. Daartoe is DB gerechtigd gebruik te maken van reproducties van de Kunstwerken van de kunstenaars en deze openbaar te maken, bijvoorbeeld op de website, in marketingmiddelen, in media en/of speciaal te vervaardigen promotiematerialen.
 3. De Koper schaft het Kunstwerk aan voor zijn eigen en offline gebruik. Het is de Koper dan ook niet toegestaan het Kunstwerk, of bewerkingen daarvan, voor andere doelen openbaar te maken of te verveelvoudigen, een en ander behoudens de voorafgaande toestemming van DB en/of de rechthebbende(n) op het Kunstwerk. DB kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 16 – Conformiteit en garantie

DB staat ervoor in dat de Kunstwerken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Tenzij elders in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, is DB niet aansprakelijk voor enige schade van de Koper of enige derde in verband met de overeenkomst, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van DB. DB is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade.
 2. In alle gevallen waarin DB ten opzichte van de Koper gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Kunstwerken waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt.

Artikel 18 – Privacy

 1. DB verwerkt in verband met de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van de Koper. Deze persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. De wijze van verwerking van persoonsgegevens van de Koper en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn neergelegd in de Privacy Policy van DB, zoals gepubliceerd op haar websites www.dorienbellaar.nl. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal de Privacy Policy worden aangepast.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen worden slechts schriftelijk vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DB.
 2. Bij DB ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DB binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 21 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen DB en de Koper waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen in verband met de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aan:           [ naam ondernemer]

[ adres ondernemer]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

–          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

–          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

–          [Naam consumenten(en)]

–          [Adres consument(en)]

–          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.